17/03/2015

I CERTAME DE RELATO BREVE MARÍA VARELA


BASES
1ª. Convócase o I certame de relato breve en memoria da profesora María Varela Sánchez. A temática dos relatos será libre, mais os participantes deberán incluír nos seus traballos os fragmentos de textos literarios seleccionados pola organización do certame.
2ª. Os relatos estarán escritos en lingua galega.
3ª. Poderán presentarse os alumnos que estean a cursar 2º ciclo da ESO en calquera centro educativo (público, concertado ou privado) de Verín e comarca, Viana do bolo ou A Gudiña.
5ª. Haberá un primeiro premio e dous accésit, que consistirán nunha tablet para o primeiro premio e un bono por valor de 30 euros, canxeable en calquera das librerías de Verín, para os accésit. Todos os traballos seleccionados e premiados serán publicados na páxina web do instituto. A entrega de premios terá lugar nun acto público no Salón de actos do IES Xesús Taboada Chivite, en data que se concretará e da que se informará os interesados.
6ª. En calquera das categorías o premio poderá quedar deserto se o xurado considera que os traballos non acadan un mínimo de calidade.
7ª. A fase de realización dos traballos terá lugar no IES Xesús Taboada Chivite o venres, 10 de abril de 2015, desde as 10:00 até as 12:00h.
8ª. Os relatos terán unha extensión máxima de 1DIN-A4 polas dúas caras escritas a bolígrafo, sen asinar. As follas oficiais do certame levarán un número como única identificación para garantir o anonimato.
9ª. Os datos persoais de cada participante figurarán dentro dun sobre pechado e numerado, que será entregado xunto có relato.
10ª. O xurado estará composto por tres profesores e dous alumnos do instituto que convoca. Como secretaria actuará unha das coordinadoras do grupo de teatro deste centro.
11ª. Os centros que colaboren no certame comunicarán á vicedirección do IES Xesús Taboada Chivite o número de alumnos que desexan participar, antes do 28 de marzo de 2015, mediante chamada teléfónica ou e-mail.
12ª. A presentación no certame supón a aceptación das bases por parte dos participantes.

Verín, 23 de febreiro de 2015

Ningún comentario:

Publicar un comentario